Capped Bust Half Dimes 1834 CAPPED BUST HALF DIME – PCGS MS-62, GORGEOUS!